Bestyrelses holdning til den nye fredningskendelse

Bestyrelses holdning til den nye fredningskendelse der er rejst for vores område.

Det er bestyrelses holdning, at eventuelle diskussioner omkring den rejste fredningskendelse alene er et anliggende mellem Fredningsnævnet og den enkelte lodsejer. Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind som høringspartner i denne fredningssag, i overensstemmelse med at Grundejerforeningen ikke er påtale berettiget i den nye fredning.

Under den nuværende fredning har diskussioner omkring fredning, beplantning og beskæring været et tilbagevendende diskussionsemne siden midten af halvfjerdserne. Efter mere end 40 års diskussion internt i foreningen må vi erkende, at der blandt medlemmerne ikke er enighed omkring tolkningen af fredningen. Det er derfor en lettelse for bestyrelsen at konstatere at Grundejerforeningen ikke længe er påtaleberettiget i den nye fredningskendelse.

Det fremgik på høringen den 11. oktober at fristen for indsigelser i forhold til den lyste fredningskendelse er 11. december. Bestyrelsen opfordrer de medlemmer der har indsigelser til den lyste fredning at benytte sig af lodsejerens indsigelsesret. Vi er blevet lovet et referat fra høringen, som vi desværre endnu ikke har modtaget. Vi forventer at den enkelte lodsejer får tilsendt referatet direkte fra Fredningsnævnet.

Ligeledes har der for et enkelt medlem været ønske om at afholde en ekstraordinær generalforsamling inden indsigelsesfristen. Det er bestyrelsens holdning, at de nuværende vedtægter ikke indeholder hjemmel for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der er imidlertid ikke noget til hinder for at samle alle medlemmerne, for at de kan rådgive bestyrelsen. Denne fremgangsmåde giver kun mening, hvis der er et kvalificeret flertal for at samle alle medlemmerne inden høringsfristen, samt at det er muligt at opnå enighed omkring de råd medlemmerne ønsker at give bestyrelsen.

Tag derfor kontakt til bestyrelsen dersom du ønsker at Grundejerforeningen skal forsøge at blive påtaleberettiget også i den nye fredningen samt at du er villig til at møde op på en sådan ‘rådgivende forsamling’ som i givet fald må finde sted første eller anden søndag i december.