Handlingsplan

Handleplan for opfyldelsen af generalforsamlingsbeslutning af 6. juli 2003.

Indledning

Ved generalforsamlingen 2003 blev bestyrelsens forslag til vedtagelse kommenteret fra flere sider.

 Af kommentarerne fremgår en vis nervøsitet for, at man blot vil udskyde problemerne i 10 år ved den trufne beslutning.

Bestyrelsen er imidlertid af den opfattelse at forudsætningerne for vedtagelsen, herunder de forudsætninger, “Overfredningsnævnet” lagde til grund for sine anbefalinger af en 10 års handleplan, nødvendiggør en aktiv indsats i hele perioden.

Generalforsamlingsvedtagelsen

På generalforsamlingen 2003 i grundejerforeningen, blev følgende vedtaget:
”Beplantningen på de fredede grunde skal senest 1. juli 2013 leve op til fredningskendelsens bestemmelser”.

Omfattet af fredningen

Det er væsentligt at gøre klart, at fredningsbestemmelserne gælder for alle parceller i grundejerforeningens område, når bortses fra Åsen nr. 1 og 3.

Baggrund for vedtagelsen

De væsentlige bestemmelser i fredningskendelsen som blev fremhævet som særligt relevante var:

 • Terræn må ikke ændres (landskabet skal bevares).
 • Beplantning uden for en afstand af 10 m fra bebyggelse er ikke tilladt.

I forbindelse med motiveringen for det vedtagne forslag, blev det påpeget at en drøftelse med Overfredningsnævnet havde skabt klarhed over følgende forhold:

 • Det er Overfredningsnævnets opfattelse (baseret på de sidste års afgørelser), at det er intentionen med fredningen der er afgørende, hvorfor også selvsåede træer/buske er omfattet af bestemmelserne om beplantning.
 • At 10 m reglen også gælder for nyplantning på de grunde hvor der var beplantning før der blev etableret fredning i 1964.
 • At den hurtigste måde at få fjernet ulovlig beplantning på, er at anlægge civil søgsmål, men at dette erfaringsmæssigt giver et dårligt klima i området.
 • Overfredningsnævnet anbefalede at få vedtaget en 10- års plan på en generalforsamling.

Det er i lyset af den sidste anbefaling generalforsamlingens beslutning skal ses.

Imidlertid var generalforsamlingsbeslutningen mere en målsætning end en egentlig plan.
Det må derfor lægges til grund, at generalforsamlingsbeslutningen skal udmøntes i en plan, der skal føre frem til endemålet: “generalforsamlingens beslutning af 6. juli 2003”, i modsat fald vil der være “helle” frem til 6. juli 2013, hvorefter slagsmålet kan begynde igen og måske vare yderligere 5- 10 år, med risiko for at der rejses civilt søgsmål.

Det er bestyrelsens opfattelse, at ordet “plan” i Overfredningsnævnets anbefaling skal forstås efter pålydende.

Det fremgår, af motiveringen for generalforsamlingsbeslutningen, at beplantning uden for 10 m grænsen ikke må finde sted.

Dispensation

Endvidere fremgår det, at grundejerforeningen i særlige tilfælde kan give dispensation til enkeltstående træer uden for 10 m grænsen.

Der er her tale om en skønsmæssig vurdering som hvorfor det er afgørende at sikre gennemskueligheden i de dispensationer grundejerforeningen i fremtiden vil meddele. Det kan kun sikres ved at alle er bekendt med de fælles kriterier som skal ligge til grund for en dispensation.

Bestyrelsen finder herefter at følgende kriterier som udgangspunkt skal ligge til grund for meddelelse af dispensation:

 1. Den beplantning, der søges dispensation for skal som udgangspunkt være naturlig vegetation for området.
 2. Enkelte solitærtræer kan tillades når disse ikke virker forstyrrende for udsigten fra udsigtspunkter og fra nærmeste nabo.
 3. Solitærtræer nævnt under 2 skal normalt være løvfældende træer.
 4. Evt. dispensation skal understøtte fredningens intentioner om et åbent overdrevslignende landskab

Plan for det videre arbejde

Planen for det videre arbejde følger af vedhæftede forslag til procedure.

Forslag til fælles procedure for gennemførelse af 10 års plan

Denne procedure tager sigte på at bringe hele det fredede område Klint Bakker i overensstemmelse med lovgivningens fredningsbestemmelser, som påhviler alle grundejere hver især.

Der er to hovedformål:

 1. At frigøre de herlighedsværdier som ligger i landskabet, så at alle beboere og andre der går tur i landskabet kan få glæde af dem.
 2. At forbygge retssager rejst af grundejere der betaler skat af herlighedsværdier de reelt ikke har, på grund af beplantning i strid med lovens fredningsbestemmelser.

Fremgangsmåden tager sigte på at involvere alle grundejere i et fælles samarbejde om at nå disse mål indenfor den 10 års periode som blev besluttet på generalforsamlingen den 6. juli 2003.

Proceduren i det følgende hviler på en konkret landskabstolkning af området Klint Bakker udført af rådgivende skov- og landskabsingeniør Jørgen Stoltz på grundlag af fredningsbestemmelserne.

Når der i det følgende tales om “dispensation” er der ikke tale om dispensation fra fredningsbestemmelserne, men alene om en fortolkning af bestemmelserne, og denne fortolkning har netop til formål at respektere og understøtte fredningens intention om et åbent landskab.

Ved behandlingen af dispensationer arbejder grundejerforeningens bestyrelse med en opdeling af det samlede område i 5 geografiske delområder for at kunne imødegå inhabilitet i afgørelserne. Som “sagsbehandler” for dispensationer for hvert af de 5 delområder udpeges et bestyrelsesmedlem/medlem af Naturplejeudvalget som ikke selv har grund i pågældende delområde.

Som udgangspunkt tilbagekaldes samtlige hidtil udstedte dispensationer for beplantning og erstattes af de dispensationsmuligheder der beskrives i dette notat. Forvaltningen af planen påhviler grundejerforeningens til enhver tid siddende bestyrelse. Proceduren foreslår følgende organisering af arbejdet.

Beskrivelse af 5 kategorier af beplantning

Med udgangspunkt i Landskabstolkningen defineres 5 kategorier af beplantning med tilhørende procedure:

 1. Beplantning som er plantet og/eller opvokset udenfor 10 meterzonen efter fredningen i 1964, og som ikke har dispensation.
 2. Planter/buske der falder ind under kategorien “Enkelte fritstående hjemmehørende buske af en højde på max 1,5 m til sløring af udsigt til huse, biler, affaldsstativer, etc., eller til markering af skel”.
 3. Træer som har fået dispensation til at stå udenfor 10 meter zonen, og som ikke har rejst indsigelse fra andre grundejere.
 4. Træer som der er søgt dispensation for, men som ikke kan modtage dispensation p.gr. af indsigelse fra andre grundejere.
 5. Beplantning som er etableret før fredningen 1964.

Beskrivelse af proceduren for de 5 kategorier:

 1. Denne beplantning skal gradvist fjernes inden 2013 med udgangspunkt i Landskabstolkningens anbefalinger i afsnittet “Behandling af eksisterende bevoksninger”. Den gradvise fjernelse sikrer, at beplantningen i tilstødende områder kan nå at tilpasse sig det åbnede landskab.
 2. Denne form for bevoksning kræver ikke dispensation.
 Det understreges og forudsættes i overensstemmelse med tolkningen af fredningsbestemmelserne, at denne type bevoksning skal være underordnet det formål at sikre et åbent landskab, og skal passes og holdes i overensstemmelse hermed.
 Der må ikke være tale om buske i række/”hække” eller af samme højde, kun fritstående buske eller enkelte grupper af små buske. Såfremt denne bevoksning ændrer karakter i strid med fredningsbestemmelser om et åbent landskab skal grundejerforeningen gennem sin bestyrelse påtale dette overfor grundejeren og om fornødent bringe det i overensstemmelse med fredningen med de nødvendige midler.
 3. Grundejere har mulighed for inden for en 3 måneders frist efter denne plans vedtagelse at søge dispensation til bevarelse af enkeltstående træer eller træholme som ifølge fredningsbestemmelserne ellers vil høre under kategori A ovenfor (træer plantet efter 1964 med en placering uden for 10 meter zonen), eller med en placering inden for 10 meter zonen).
 Den samlede liste over træer, som bestyrelsen foreslår tildelt dispensationer, udsendes til alle grundejere med en indsigelsesfrist. Træer, hvis bevarelse ikke er påklaget indenfor denne indsigelsesfrist, har herefter dispensation. Det understreges at dispensation kun kan gives under forudsætningen at dispensationen ikke kommer i strid med fredningens bestemmelser om et åbent overdrevslignende landskab. Det forudsættes videre at den grundejer der har fået dispensation holder træerne indenfor dette krav. Grundejerforeningen skal genoptage sagen hvis betingelserne ikke fortsat er opfyldt.
 4. En grundejer der vil gøre indsigelse mod en dispensation som Grundejerforeningens bestyrelse ønsker at godkende, skal indbetale et gebyr samtidig med indsendelse af indsigelsen, for at få sin indsigelse behandlet. Gebyret fastsættes til p.t. kr. 500 til dækning af en uvildig sagkyndig vurdering af det pågældende træs landskabsmæssige værdi i relation til fredningsbestemmelserne, og den gene det menes at påføre andre grundejere. Sagens behandling kan først påbegyndes, når gebyret er indbetalt. Bestyrelsen forpligter sig til at følge den uvildige sagkyndiges vurdering i sin beslutning.
 5. Grundejerforeningens bestyrelse anbefaler grundejere med beplantning fra før fredningen i 1964 at gennemføre plejeforanstaltninger også på denne beplantning. Områder med stedsegrøn beplantning i hegn og rækker foreslås gennembrudt og opløst i trægrupper, for at åbne perspektivet i landskabet, og efterhånden erstattet af selvsået hjemmehørende åben lav beplantning. Områder med oprindelig skovbeplantning foreslås passet i form af gradvis erstatning af stedsegrønne træer med løvfældende lavere beplantning med det formål at bringe også denne beplantning i overensstemmelse med beskrivelsen i Landskabstolkningen.
 Det understreges herved at alle grunde er omfattet af fredningsbestemmelsen, således at der ikke er adgang til at vedligeholde eller forny oprindelig beplantning ved at plante nye træer udenfor 10 metergrænsen.

Sanktioner ved manglende overholdelse af plan

Grundejerforeningens til enhver tid siddende bestyrelse har pligt til at bringe manglende overholdelse af fredningsbestemmelserne til ophør med de midler som måtte vise sig nødvendige for at sikre at fredningens bestemmelser om det åbne landskab overholdes.

Den 10 års plan der blev vedtaget 6. juli 2003 skal være med til at forebygge retssager på grund af enkelte grundejeres manglende overholdelse af fredningsbestemmelserne.

Men planen alene er stadig ingen hindring for retssager fordi grundejerforeningen og den enkelt grundejer til enhver tid har ansvaret for overholdelse af fredningsbestemmelserne.

Det er derfor nødvendigt at planen viser sig effektiv fra starten, og det fordrer at alle medvirker til gennemførelsen af planen fra start.

Det er imidlertid vores håb at den 10 årsplan som blev vedtaget i 2003, sammen med handlingsplanen, nærværende procedure og landskabsingeniørens fortolkning kan føre til et fælles samarbejde mellem alle grundejerforeningens medlemmer om afdækningen af et sammenhængende åbent landskab som alle kan få glæde af.

Grundejerforeningen Klint Bakker 
Bestyrelsen 26.05.2005 (rettelse tilføjet til punkt C. efter generalforsamlingen, jvf referat).