Grundejerforeningens historie

Af Lena Røgilds

Forår 1948
I Påsken 1948 var jeg 11 år. Vi havde et lille hus på Bjerget nr.10, nu Åsen nr. 25. Min far havde bygget det hjemme i kælderen på Alsgade skole. Det var 2,5 x 3 m.
Vi boede på Klintebjerggård i fodermesterbygningen, hvor der i stueetagen var to værelser og et køkken, som vi lejede. Om dagen opholdt vi os i det lille hus, hvor min mor lavede mad på et primusapparat.

Vandet hentede vi på gården. Vejret kan jeg ikke huske, men primussen stod på trappestenen når der skulle laves mad, så vejret måtte være rimeligt eller godt.
Samtidig med os boede Gall med søn Olaf, der var et år yngre end mig. Han skulle hjælpe sin far med at rense træplader fra en brigade barak fra Sverige.

Sommeren 1948 og 1949
I sommeren 1948 blev en tilbygning også på 2,5 x 3 m sat på det oprindelig hus. Min bror og jeg var på ferie andet sted, og min mor og far boede nu i huset, hvor de byggede og hentede vand på gården. Familien bestod af far, mor, Oluf og Birgit og en farmor.

I 1949 var jeg med på sommerferie. Min mor og far lå i opslåelige køjesenge, som var sofa med rygstød om dagen.
I tilbygningen var der køkken med kælder 1.5 m dyb, og en gæsteseng til min mormor, dog adskilt med en endevæg forenden af sengen mod køkkenet. Min mormor kunne ikke gå ned til gården, da hun var invalid.

Vi børn boede på gården, men nu i stueetagen i stuehuset. På første sal var der en lang gang med værelser mod haven og et for hver ende. Vi har også boet på 1.sal.
Denne sommer var der en lejekammerat mere, Bente Holm. Hun boede også på gården med sin mor og mormor, og om dagen i Kirkeby Andersens hus, som var deres familie og vores nabo. Huset var en type som vores det første lille hus. Mellem min far’s hus og Kirkeby Andersens hus lå der en ubebygget grund. Den købte Kirkeby Andersen og flyttede sit lille hus derind og byggede et værelse til.

I dag er Åsen nr. 27 udgået, da Kirkeby Andersen bibeholdt nr. 29, hvoraf det meste nu er ned af skråningen i det gamle kalkbrud. Den gang havde vi ingen numre, elle vejnavn. Hvert hus havde et navn.
Vores hed Toppen, Kirkeby Andersens hed Bakkebo og Schoug’s hed Pustet. Pustet er nu revet ned, men lå på hjørnet af Åsen og Bjerget, hvor der nu er opført et smukt sort hus. Palle Marstal var en anden af vore lejekammerater, han boede Bjerget nr. 28. Skolelære Nielsen børn , Helge og Birgitte Dalum var også blandt vore kammerater. De boede Bjerget nr. 9. Hver dag kom der en mælkebil, én gang om ugen en bager fra Lumsås, og en med Ostekaj. Grøntsager købte vi på de omkringliggende gårde.

Sommerens højdepunkt var når Landliggerne spillede mod Klint. Det foregik uden på engen.
 Lige før Sonnerupskoven, hvor der går kvier om sommeren.
 Vi børn startede nede i Klint by på Gunner Vognmands lastbil, den var helt fuld.
Gunner kørte os og var én af hovedspillerne.

Det var én af årets højdepunkter sammen med aftenandagten på Klintebjerg kaldet ”Højen”. Det strakte sig over 14 dage når pastor Grue fra Nørrebro var her med sin division. Vi startede i kolonien ved det gamle kalkbrænderi, hvor flaget blev taget ned, derefter marcherede de med hornmusik ud til højen. Mange af beboer i sommerhusområdet er gamle FDF drenge.

Kalkbruddet
I 1952 var der olympiade. Min mor og far havde batteri radio, så mændene samledes hos os, for at følge fodboldkampene, når Danmark var på banen. Kalkbruddet var begyndt at røre på sig. Med den fornyet fart var der fare for at bruddet ville nå vejen.

Starten af Grundejerforeningen
Ideen til en Grundejerforeningen opstod heroppe i 1954. Der var Verdensmesterskab i fodbold og mændene var atter samlet hos min far. På det tidspunkt var der 20 grundejere.
Kirkeby Andersen havde kontaktet forskellige eksperter, men uden en forening kunne det ikke lade sig gøre. Kirkeby Andersen havde for egen regning selv ført korrespondance til de forskellige instanser, som kunne være behjælpelig Jeg har et kopi af et brev til fredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds.

Jeg citerer kort:

 ”Danmarks Naturfredningsforening har gjort sig klart, at et forsøg på ved en fredningskendelse at få den mangeårige brydningsvirksomhed stoppet på grund af de økonomiske konsekvenser, må anses for urealistisk. Men da det på den anden side overfor Danmarks Naturfredningsforening er på peget, at den fortsatte brydning ligesåvel måtte kunne ske indefter i landet frem for på langs ad kysten, skal Danmarks Naturfredningsforening herved tillade sig at fredningsnævnet om ved en forhandling mellem de interesserede parter at søge opnået en ordning, hvorved den resterende det af klinten kan skånes. Danmarks Naturfredningsforening vil i givet fald være interesseret i at deltage i en sådan forhandling, til hvilken også Statsministeriets konsulent i naturfredningssager foreslås indbudt.”

Kirkeby Andersen, som var den, der var primosmoter for al arbejdet, blev formand , skolelærer Rye Jacobsen sekretær og kontorchef Schou kasserer. Så vidt jeg husker, var Møller Alstrup hjørnet af Bjerget og Skrænten 2 også bestyrelsesmedlem. Den sidste kan jeg ikke huske.

Første indkaldelse til generalforsamlingen var i 1955. Møderne blev holdt på Alsgade skole, hvor min far var skolebetjent.
Bente Holm og jeg lavede kaffe og serverede.
Min kommende mand Kjeld kom og underholdt os. Han havde samme dag, 1 maj på sin 18 års fødselsdag, været til køreprøve i bil, og lånt sin far bil. Derfor husker jeg begivenheden.

Fredningen
En bred vifte af kontakter blev iværksat: Naturfredningsnævnet, naturfredningsrådet, Professor Dick, som lå overfor Kirkeby Andersen, Direktør Fløtkjær nu Aller. Osvald Helmut siden Fritz og nu Ole Meldgaard. Nu begyndte det at ligne noget. Osvald Helmut havde kontakt til undervisningsministeriet, hvorunder kulturen hørte til. Han havde personlig kontakt til Bomholdt ,der fra 1950 – 64 var undervisnings-, social- og den første kulturminister.
Det er underligt at tænke tilbage på de drivende kræfter, som stod bag resultatet.
Kirkeby Andersen , Rye Jacobsen, min far Hartvig Petersen, Alstrup Møller, Osvald Helmut og Julius Bomholdt døde inden 1964. De nåede ikke at opleve den fredning som stoppede gravningen i bruddet.

Alle udstykninger til og med 1949 er udstykket i portioner.
1938/39 7 stk. 
1940/44 9 stk.
1945 6 stk 
Grundene blev solgt løbende, men der kunne godt gå år imellem de blev solgt. Grundene lå alle på højdepunkter, skrænter, i skov og stenet steder, hvor man ikke kunne dyrke jorden. Iflg. hjælp fra landmålerkontoret har jeg de nævnte årstal, men der kunne godt gå et år fra landmålerens opmåling til Matrikelstyrelsen havde ekspederet udstykningen. Jeg har efter hukommelsen og et matrikelkort konstrueret en medlemsliste fra de første nybyggere, udstykket fra Klintebjerggård . F.eks. Er Palle Marstals udstykket i 1938, men solgt omkring 1945/46.

Medlemsliste 1955
De i parentes er nuværende ejere. Kursiv betyder at grunden er solgt fra det pågældende år. 

Parcel 4d var den første bebygget grund, som Niels Bor ejede, Herfra er udstykket 4cq, som ligger ved stranden, gennem gæret. Niels Bor havde det kun få år.

 • 4a Klintebjerggårds jorde (efter 1970 -Klintebjerggård Willumsen,Knud Køhl)
 • 4b Skrænterne Trundholm kommune
 • 4d Dommer Gammeltoft 1937 ( Grete Bramsen)
 • 4eOverlærer Rye Jacobsen ( Kirsten Nordtvedt)
 • 4f Overlærerlærer Marstal (Palle Marstal)
 • 4g Iversen (Gunna Marstal)
 • 4h Fællesareal (privatejet af en del grundejere p.g.a. af terrænet)
 • 4i Professor Dick (Kaastrup-Olsen)
 • 4k Gammeltoft (Bramsen)
 • 4l Lærer Nielsen (Birgitte Dalum)
 • 4m Ellen Hæsumgaard (Helle Worsaae og Lars Pelle)
 • 4n Frisørmester Harry Pedersen (Sander Pedersen)
 • 4o Hertshøjen (Bente Hanke)
 • 4p Marstal Beck
 • 4r Gade (Osvald Helmut, Frits Helmut,OleMeldgaard)
 • 4s Mosgaard Jørgensen Birgitte Lau
 • 4t Direktør Schough (Bertelsen tom grund)
 • 4u Hartvig Petersen ( Joan og Hans-Jørgen Vig)
 • 4v Direktør Fløtkjær (Aller)
 • 4x Mosgaard Jørgensen (Birgitte Lau)
 • 4y Bastrup Birk(Kirkeby Andersen) (Ole Lunau)
 • 4z Kirkeby Andersen (grunden ligger nu i bruddet.)
 • 4æ Gall ( Henning Gall, Jette Eeg)
 • 4ø Lektor Garde (Bente Hanke)
 • 4aa Professor Dick (Kirsten Nordtvedt)
 • 4ac Gall (Henning Gall, Jette Eeg, )(indtil 1948/54 )

Iflg. ovenstående var der, da foreningen opstod i 1954, 24 udstykninger hvoraf 20 med hus.

Medlemsliste 1969

 • 4ad Lærer Nielsen (Birgitte Dalum)
 • 4ae A.Bordum
 • 4a Frode Sejersen iflg. billede
 • 4ag Ingrid Holm (Per R. Jensen)
 • 4ah Frisendal/Due
 • 4ak Agner Petersen (Lena & Kjeld Røgilds)indtil dec. 1956
 • 4al Møller Alstrup ( Bent Jacobsen, Jacob Jacobsen)
 • 4am Møller Alstrup (Bent Jacobsen, Jacob Jacobsen)
 • 4an Richard Jacobsen indtil 1959
 • 4ao Kristian Petersen (Flemming Petersen)
 • 4ap Egon Hansen ((Anny Flensborg)
 • 4aq 3 grunde udstykket til 4bp,4br og 4bs
 • 4ar Installatør Aarø-Hansen (Walter Rasmussen)
 • 4as Kriminalassistent Henning Germundsen( (Inger & Leif Petersen)
 • 4at Bodil Pedersen (Karsten Pedersen)
 • 4au Pald (OleMeldgaard, Detlefsen, MB!
 • 4av Hæsumgaard (Per R. Jensen)
 • 4ax Poul Rasmussen
 • 4ay Orla Jørgensen (Hubert Kronholm)
 • 4az
 • 4aæ B og H Dalum
 • 4aø B og H Dalum
 • 4ba Jens Ole Staarup (Oluf Mørk)
 • 4bb Hanne Mathiesen
 • 4bc A.H. Testrup (Lise Lambert og Claus Engelund)
 • 4bd Klingenberg (Erling Poulsen)
 • 4be Eli Øster
 • 4bf Tandlæge Børge Nielsen indtil 1962
 • 4bg
 • 4bh Gross. Madsen (Helle Worsaae)
 • 4bi
 • 4bk Ingeborg Pedersen (Kim Nordsteen) indtil 1969

Ud af ovennævnte liste var der 40 medlemmer af grundejerforeningen iflg. medlemsliste af 01.06.69.