Klintebjerg Havvindmøllepark

Nærværende skrivelse er udarbejdet af bestyrelsen i Grundejerforeningen Klint Bakker på baggrund af vores alvorlige bekymringer over energiselskabet Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse under åben dør-ordningen til Klintebjerg Havvindmøllepark – en gigantisk og kystnær vindmøllepark ved Odsherreds nordkyst.

Klintebjerg Havvindmøllepark 

Vindmølleparken planlægges anlagt stik nord for Klintebjerg i en grid-formation, der strækker sig 8-18 km ud i havet. Parken vil med sine 39 gigantiske møller med en højde på 256 meter og vingefang på 236 meter kunne ses i fuld højde langs hele Odsherreds nordkyst. 

Møller af denne størrelse findes endnu ikke opsat i Danmark. Pt er Danmarks største møller 188 meter høje.

Andels ansøgning: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/klintebjerg_havvindmoellepark_-_ansoegning_om_forundersoegelsestilladelse_via_aaben_doer-modellen.pdf 

Åben dør ordningen 

Andel har ansøgt under åben dør-ordningen som blev etableret i 1999 for at fremme små og kystnære projekter på 5-20 møller bl.a. med det formål at markedsmodne ny teknologi. Siden da er møllerne blevet 5 gange større med deraf store visuelle og støjmæssige konsekvenser. 

Nærzonen for en vindmølle defineres som den kontekst og afstand fra møllen, hvor møllen vil være det dominerende element i landskabet. Nærzonen for 256 meter høje havmøller er en radius på 18 km rundt om hver mølle og med 39 af disse, vil parken blive det dominerende element for hele Odsherreds åbne nordkyst. 

Det anbefales bla. i rapporter publiceret af Energistyrelsen, at møller af den størrelse bør placeres i fjernzonen, som er 34+ km væk fra kysten. 

Lille og kystnær? 

Der er ingen tvivl om, at et så stort projekt ikke kan betegnes som småt og kystnært, når det effektmæssigt er på størrelse med Kriegers Flak, der i dag er Danmarks største havvindmølle park, og endvidere vil bestå af møller i tidligere omtalte størrelse. Disse gigantiske parker bør ligger i de statslige hav-reservationsområder for vindenergi og energiøer, f.eks. Hesselø havvindmøllepark som er forundersøgt og snart kommer i en central udbudsproces. 

Åben dør-ordningen – som tydeligvis misbruges af vindindustrien i forhold til dets oprindelige formål – har skabt massive protester i mange områder. Fra politisk side har man overvejet at lukke ordningen, men ordningen giver god mening i forhold til at modne nye teknologi udover havvindmøller. 

Havvindmøller er i dag markedsmodnet og kan levere strøm til en konkurrencemæssig pris, men det er altså desværre stadigvæk muligt – og frit for enhver – at ansøge vindprojekter igennem åben dør-ordningen, hvor man ikke udsættes for markedskonkurrence! 

Kommunal indsigelsesret 

Bl.a. på grund af møllernes voksende størrelse indførte Folketinget i 2017 en kommunal indsigelsesret for projekter beliggende indtil 8 km fra kysten. Zonen blev i 2019 udvidet til 15 km. 

1. juli 2022 blev den kommunale indsigelsesret omdannet til en vetoret (stadig inden for 15 km zonen). Disse ændringer er indført, for at kommunerne kan varetage borgere og lodsejeres interesser på en effektiv måde. Et citat fra bemærkningerne til lovforslaget: “Modstanden retter sig særligt mod visuelle påvirkninger og den betydning, en kystnær havvindmøllepark vil have for oplevelsen af naturen i området, som af lokalbefolkningen og sommerhusejere anses for at være af landskabs- og naturkvalitetsmæssig betydning. Hertil kommer bekymring for støj fra vindmøllerne og påvirkning af dyrelivet ved kystområder”. 

Andels ansøgning er desværre af 30. juni 2022, og skal behandles efter de gældende regler på ansøgningstidspunktet. 

Kaffemøde på Klintebjerg med borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd

Et par medlemmer af bestyrelsen i Grundejerforeningen Klint Bakker har brugt tid på at sætte sig ind i sagen, således at vi d. 11/8 kunne invitere Odsherreds borgmester Karina Vincentz, viceborgmester Thomas Adelskov og 2 udvalgsformænd Mathias Hansen og Claus Starup til kaffe for at drøfte vores syn på Andels ansøgning. Mødet blev afholdt på toppen af Klintebjerg i Klint, hvor man har udsigt udover Kattegat og hele Odsherreds nordkyst. 

Vi gjorde politikerne opmærksomme på nogle af ovenstående forhold. De var meget glade for mødet og roste vores oplæg, som de fandt sagligt og veldokumenteret. 

Vi har vedlagt vores præsentation til kaffemødet. Den repræsenterer vores synspunkter, men indeholder også links til diverse lovtekster og rapporter. Præsentation til kaffemødet med byrådspolitikkere 11.08.2022

Desuden indeholder det nogle visualiseringer og fotos af bygningsværker på samme afstand og i lignende højde (hvilket er svært at finde i Danmark). 

Endvidere var de fremmødte politikere – ganske som os – overraskede over dels, at de ikke var blevet orienteret om projektet, før de ligesom os hørte om det i pressen og dels, at indsigelsesfristen er allerede 1. sept 2022. Det giver alle parter meget dårlig tid til at kunne tage stilling til projektet på et oplyst grundlag. 

Vi ønsker ikke desto mindre at Odsherred kommune gør brug af deres indsigelsesret.

Borgmesteren har fået lov til at dele vores præsentation med hele Odsherred byråd.

Vi forventer at få foretræde på det kommende økonomiudvalgsmøde den 23/8, hvor vi kort kan redegøre for vores synspunkter.

Kommende borgermøde 

3 af de 4 fremmødte politikere var efterfølgende til møde med Andel for at blive præsenteret for projektet. Hele byrådet præsenteres for Andels projekt af Andel på tirsdag i næste uge. 

Borgmesteren har efterfølgende meddelt os, at kommunen har pålagt Andel at indkalde til et borgermøde snarest. Yderligere, at tidsfristen for kommunens indsigelsessvar, er forlænget fra 1 sept. til 19 sept. 

Vi har opfordret kommunen til at invitere alle berørte grundejerforeninger langs Odsherreds nordkyst til borgermødet, men den opgave vil kommunen desværre ikke påtage sig. 

Heldigvis har endnu et par ildsjæle, Rita og Hans-Kristian Andersen, Åsen 12-14, meldt sig på banen og vil arbejde på at få informeret berørte grunderforeninger langs hele Odsherreds nordkyst om Klintebjerg Havvindmøllepark, vores holdninger til projektet samt det kommende borgermøde. Grundejerforeningerne opfordres til at informere deres medlemmer.

Vindmøller er en del af den grønne omstilling 

Vi vil afslutningsvis gerne tilføje, at vi er fuldt ud bevidste om – og enige i – at vindmøller er en del af den fremtidige grønne omstilling. Vi ønsker hverken at aflyse opstilling af vindmøller eller blot flytte problemerne til nabokommunen. Vi ønsker derimod at gøre opmærksom på at nutidige vindmøller af så umådeligt store dimensioner, ikke bør opstilles kystnært. Argumentationen for dette findes både i de moderne teknologiske muligheder og nyeste politiske aftaler. (Se bl.a. vedlagte præsentation) 

Vi respekterer selvfølgelig, at der kan være vidt forskellige holdninger til projektet. Det ønsker vi ikke at blande os i. Vi håber blot på stor deltagelse til borgermødet, og derfor tillader vi os hermed at informere jer. Der er desværre ikke fastsat en dato for borgermødet endnu, men vi vil informere jer om dato og sted for afvikling når vi får kendskab til det. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen