Legitimitet af den nyvalgte bestyrelse

Et bestyrelsesmedlem har den 12.oktober 2021 underrettet bestyrelsesformanden om, at der kan være udfordringer om korrekt valgbarhed af Kasser/bestyrelses-
medlem valgt på generalforsamlingen 2021.
Yderligere har et medlem af grunderejerforeningen rettet skriftlig henvendelse til bestyrelsen den 11. november 2021 med en række spørgsmål, herunder spørgsmål om et enkelt bestyrelsesmedlem har opfyldt valgbarhedskriteriet §4 i foreningens vedtægter.
Begge henvendelser sætter derved spørgsmålstegn ved den nyvalgte bestyrelses legitimitet.
Den nyvalgte bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 13.11.2021 drøftet disse henvendelser. Det pågældende Kasserer/bestyrelsesmedlem – som blev enstemmig valgt på generalforsamlingen 2021 – har i 2020 lavet et generationsskifte på sin ejendom med en livslang brugsret til ejendommen – og opfylder derfor teknisk ikke valgbarhedskriteriet til bestyrelsen.
Det er den nyvalgte bestyrelses opfattelse, at på selve generalforsamlingen var dele af den siddende bestyrelse, herunder det pågældende Kasserer/bestyrelses medlem, dirigenten og generalforsamlingens medlemmer ikke vidende om den manglende valgbarhed i forhold til generalforsamlingens vedtægter.

Bestyrelsen finder dette uheldigt og vurderer, at der umiddelbart ikke er hjemmel i vedtægterne til indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, som kan legitimere bestyrelsen.

Derfor har bestyrelsen besluttet at søge ekstern juridisk bistand til at belyse og vejlede bestyrelsen således at problemstillingen kan løses på en fornuftig og mindelig måde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen