Vedtægter

Gældende vedtægter for Grundejerforeningen Klint Bakker godkendt på generalforsamlingen 9. juli 2022

 1. Foreningens navn er: “Grundejerforeningen Klint Bakker”
 2. Foreningens formål er at stå for drift og vedligeholdelse af veje, fælles områder, grenafhentning, og i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser i henhold til beslutninger på generalforsamlingen.
 3. Som medlem kan optages ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 4a. af Klint by, Højby Sogn. Der kan kun oprettes et medlemskab pr. matr.nr., men et medlemskab kan omfatte flere matr.nr. med samme ejer.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, deres ægtefælle/samlever/livsarving eller forældre med brugsret til ejendommen.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen ved direkte valg. Lige år vælges formand. Ulige år vælges kasserer. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsens opgave at bistå med at tjene foreningens formål jf. §2.
 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i ferietiden i KLINT. Indkaldelse foretages via foreningens hjemmeside senest 14 dage før. Medlemmer kan på anmodning få tilsendt kopi af indkaldelsen via mail eller brev. Med indkaldelsen skal følge: revideret regnskab for året før, budget for året, budgetforslag for det kommende år samt kopi af indkomne forslag.
  Generalforsamlingen vælger udover bestyrelsen (jf. 4.) også en revisor.
 6. Dagsordenen for generalforsamlingen er:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden.
  3. Regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af godkendt budget for året, forslag til budgetrammen for det kommende år samt godkendelse af kontingent og vejbidrag for ikke medlemmer (jf. §10).
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
  7. Evt. (Punkter herunder kan ikke sættes til afstemning).
 7. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 1. juni.
 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ingen kan dog repræsentere mere end to medlemskaber foruden eget medlemskab. Et medlem, som er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Et medlemskab kan omfatte flere parceller, men hvert medlem kan kun afgive en stemme. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning kan finde sted, hvis 5 af de fremmødte eller dirigenten kræver det. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Beslutninger truffet på generalforsamlingen dokumenteres i et beslutningsreferat, som godkendes af dirigent.
 9. Regnskabsåret er kalenderåret, og det på generalforsamlingen vedtagne kontingent og vejbidrag (for ikke medlemmer, jf. §10) for det efterfølgende år forfalder i januar efter generalforsamlingens afholdelse. Ved indbetaling efter den ved opkrævningen angivne frist pålægges et gebyr, hvis størrelse fastlægges sammen med kontingentet på generalforsamlingen.
 10. Matrikler, omfattet grundejerforeningens området iht. §3 og som ikke er medlem af foreningen, opkræves et vejbidrag til dækning af vedligeholdelse af veje.
 11. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst halvdelen af foreningens samlede antal medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter begæringens modtagelse.
  Der kan stemmes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.
  Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling.

Grundeejerforeningens vedtægter besluttet på generalforsamlingen 9. juli 2022