Beskæring af beplantningen langs private fællesveje

Vedligeholdelse af private fællesveje

I foreningens område er det grundejerforeningen, der er sørger for vedligehold af de private fællesveje, men det er fortsat den enkelte lodsejer, der er ansvarlig.

Regler for vedligehold af private fællesveje, link

Beskæring af beplantning

Beskæring af beplantning langs foreningens veje er underlagt følgende bestemmelser fra Odsherred kommune:

I sommerhusområder skal grundejere holde træer og buske langs egen del af privat fællesvej klippet, så vejen bliver holdt fri i en bredde af 5 m (ved smallere veje dog højst fra skel til skel) og i en højde af 4,2 m over kørebane.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el skabe og lysmaster

Hvis du ikke beskærer:

Kommunen kan pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

I særlige tilfælde, hvor der fx er akut fare for færdslen, kan politiet og kommunen bestemme, at arbejdet skal udføres straks uden at orientere dig først.”

Se beskæringsfilm om skraldemand der afhenter affald i sommerhusområder.