Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Klint Bakker

 • Fredningskendelse endelig afgørelse af 12.12.2019 er styrende for udformning og
  anvendelse af området.
 • For at udnytte de rekreative værdier i vort område henstilles det, at det enkelte medlem tager hensyn til de øvrige medlemmer.
 • Parkering på vejene til gene for passage af redningskøretøjer er ikke tilladt.
 • Hastigheden på de interne veje bør ikke overstige 20 km/t
 • Anvendelse af støjende maskiner / værktøj bør kun finde sted, må kun finde sted mandag til lørdag i tidsrummet 9.00-12 og 15-18 og på søn-og helligdage i tidsrummet 9.00-12.00. Undtaget herfra er dog arbejder med større om-/til-/nybygninger, hvor der er entreret med håndværkere. Arbejdet bør tilstræbes udført på hverdage indenfor normal arbejdstid.
 • Musik bør kun undtagelsesvis kunne høres af andre medlemmer.
 • Medlemmerne bør ved eventuel fremleje eller anden midlertidig overdragelse af brugsretten til den enkelte ejendom, gøre lejeren (brugeren) bekendt med nærværende ordensreglement.
 • I forbindelse med byggearbejder på en parcel må der ikke placeres materialer eller containere på foreningens vej areal, uden forudgående aftale med naboer, genboer og grundejerforening.
 • I forbindelse med til – eller nybygninger bliver der opkrævet et engangsbeløb på 50 kr/m2, til ekstraordinær vedligeholdelse af vejene grundet slid som byggeriet har medført. Beløbet opkræves i forbindelse med afslutning af byggeriet